Głównym celem Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Baranik jest znajdowanie najlepszych rozwiązań
dla swoich Klientów,
w jak najkrótszym czasie, przy zaangażowaniu jak najmniejszych środków.

Prawo karne

Kancelaria zapewnia swoim Klientom w szczególności:

- udział adwokata występującego w charakterze obrońcy w sprawach z zakresu prawa karnego jak i karnoskarbowego, udział adwokata jest możliwy od fazy postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe,

- udział adwokata w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego w sprawach z zakresu prawa karnego jak i karnoskarbowego; udział adwokata jest możliwy od fazy postępowania przygotowawczego poprzez postępowanie sądowe;

- pomoc w dochodzeniu roszczeń związanych z popełnionym przestępstwem,

- reprezentację osób skazanych na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie spraw o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o przerwę w wykonywaniu kary, o ułaskawienie.

Ponadto Kancelaria oferuje każdemu Klientowi indywidualne i kompleksowe doradztwo z zakresu prawa jak i postępowania karnego, a nadto reprezentuje swoich klientów w przypadku każdego kontaktu z organami i instytucjami wymiaru sprawiedliwości.